Mysteries :  The Official GrahamHancock.com forums
For serious discussion of the controversies, approaches and enigmas surrounding the origins and development of the human species and of human civilization. (NB: for more ‘out there’ posts we point you in the direction of the ‘Paranormal & Supernatural’ Message Board). 
Welcome! Log InRegister
Hi Everybody...

Greckie słowo "pleio" znaczy "żeglować"/"nawigować". Pleio wskazuje na... gwiazdozbiór Plejad na niebie, czyli wskazuje to na starożytną astro nawigację. Gwiazdozbiór ten musiał mieć dla tych ludzi istotne znaczenie przy planowaniu wypraw morskich.

Od lat nie dają nam spokoju ogromne obiekty megalityczne, odnajdywane w różnych częściach świata. Jedną z popularnych hipotez jest przypisywanie im funkcji kalendarzy astronomicznych. Co ciekawe większość megalitów umiejscowiono w okolicach złóż surowców - cyny, srebra, miedzi czy bursztynu. Przyznajmy - to dość logiczne, by organizujący ich wydobycie i potem transport mieli w pobliżu takie obserwatorium i kalendarz. To pomagało w planowaniu owych podrózy.

Pierwszy, uznawany za pierwowzór megalitów, znajdował się na egispkiej pustyni Nabta Playa. Dokładnie na Zwrotniku Raka, idealnie na linii Północ - Południe. A przecież europejskie megality orientowano przede wszystkim na ów Zwrotnik Raka. To nie przypadek.

Zwróćmy jeszcze uwagę, że takie obiekty znajdują się na trasach żeglarskich starożytnych podróżników dużego, globalnego imperium handlowego - Sycylia, Portugalia, Hiszpania, Francja, Brytania, Irlandia, Hebrydy, Orkady, Wyspy Owcze, Dania, Pomorze Bałtyckie i... Ameryka. Tak. Nie dziwi zatem odnajdywany na wyspach brytyjskich zwyczaj mumifikowania zwłok oraz kreteńskie i kaukaskie geny odnajdywane w szczątkach ludzi w okolicach Wielkich Jezior w Ameryce, akurat w rejonach ogromnego zagłębia miedziowego.

Smaczku tej opowieści dodaje także to, że wszystkie egipskie zegary - słoneczne, klepsydry, wodne - konstruowano dla 15 stopnia szerokości geograficznej, czyli ok 1000 km na południe od Egiptu. Na tej szerokości leżą Wyspy Zielonego Przylądka, Małe Antyle i... półwysep Jukatan - ojczyzna Majów, a wcześniej Olmeków.

To wszystko mówię po to, by pokazać, że obiekty megalityczne nie powstawały bez przyczyny, i raczej nie pełniły na początku żadnej funkcji religijnej. Tak ich mogły używać późniejsze generacje ludzi. Pewnego dnia coś się stało na planetarną skalę. Coś, co spowodowało, że antyczni żeglarze nie powrócili w te miejsca, a inni z kolei już tutaj zostali. Upadło owe gigantyczne handlowe imperium. Być może przyczynił się do tego jakiś geo kataklizm. Wielu sugeruje wybuch wulkanu na Therze, ok. 3,5 tys lat temu. ale kto to wie...

Pozostali miejscowi ludzie zamienili te obiekty w groby lub miejsca kultu solarnego. Przecież kult Słońca dostrzegamy w wielu miejscach na planecie. Skojarzyć go można choćby z tym , że antyczni nauczyciele wielu ludów bardzo często, niemal obsesyjnie, obserwowali niebo i układ gwiazd na nim. Czy to było tak ? Kto wie...

Dodać jeszcze wypada, że obiekty megalityczne bardzo często nazywano także grobami olbrzymów. To kolejna poszlaka do tamtego świata. Czy coś ją łączy z przedstawioną tu hipotezą astro-biznesową ? Nie wiem. Pleio znaczy nawigować

Translator google: source of information

The Greek word "pleio" means "navigate" / "navigate". Pleio points to ... the Pleiades constellation in the sky, i.e. it points to ancient astro navigation. This constellation had to be important for these people when planning sea expeditions.

    For years, huge megalithic objects found in various parts of the world do not give us peace
. One of the popular hypotheses is to assign them the function of astronomical calendars. Interestingly, most of the megaliths were located in the vicinity of deposits of raw materials - tin, silver, copper or amber. Let us admit - it is quite logical that the organizing of their extraction and then transport would have such an observatory and calendar nearby.
It helped in planning these journeys.

    The first, considered the archetype of megaliths, was located in the Egyptian desert of Nabta Playa. Right on the Tropic of Cancer, ideally on the North-South line. And yet European megaliths were primarily oriented at this Tropic of Cancer. It's not a coincidence.

    Let's pay attention,
that such objects are found on the sailing routes of ancient travelers of a large, global trading empire - Sicily, Portugal, Spain, France, Britain, Ireland, the Hebrides, Orkney Islands, Faroe Islands, Denmark, Baltic Sea and ... America. Yes.
It is not surprising, therefore, that the custom of mummifying corpses found in the British islands and the Cretan and Caucasian genes found in the remains of people near the Great Lakes in America, just in the areas of the huge copper basin.

    The flavor of this story is also added by the fact that all Egyptian clocks - sunny, hourglass, water -
constructed for 15 degrees latitude, or about 1000 km south of Egypt. On this width lie the Cape Verde Islands, Lesser Antilles and ... the Yucatan Peninsula - the homeland of the Maya, and earlier the Olmec.

    That's all I'm saying to show that megalithic objects did not arise without a reason,
and, rather, they did not have any religious function at first. So, later generations of people could use them. One day something happened on a planetary scale. Something that caused the ancient sailors not to return to these places, and others have stayed here. The gigantic commercial empire collapsed.
Perhaps a geo cataclysm contributed to this. Many suggest a volcanic eruption on Thera, about 3.5 thousand years ago. but who knows ...

    Other local people turned these objects into graves or places of solar worship. After all, the cult of the Sun can be seen in many places on the planet. You can associate it with just
that ancient teachers of many peoples very often, almost obsessively, observed the sky and the star system on it. Was it like that? Who knows...

    It should also be added that megalithic objects were very often also called the graves of giants. This is another clue to that world. Is it connected to the astro-business hypothesis presented here? I do not know
. Pleio means to navigateStone Mystery of Pomerania - megalithic hypothesis5500 years old Piramids in Poland

I do not speak English, that's why I use a google translator. I hope that in time this will be more accurate.Greetings to all of you from Poland.Edited 1 time(s). Last edit at 21-Oct-18 09:43 by rodz111.

Options: ReplyQuote


Subject Views Written By Posted
The school of prehistoric precision engineering 3464 rodz111 14-Jul-18 17:44
Re: The school of prehistoric precision engineering 469 rodz111 18-Jul-18 19:35
Re: The school of prehistoric precision engineering 389 rodz111 24-Jul-18 19:04
Re: The school of prehistoric precision engineering 402 rodz111 29-Jul-18 12:35
Re: The school of prehistoric precision engineering 495 rodz111 06-Aug-18 00:18
The school of prehistoric precision engineering-Saqqara ostracon 382 rodz111 12-Aug-18 00:34
Re: The school of prehistoric precision engineering-Absolute dating 336 rodz111 19-Aug-18 20:33
Re: polygonal walls 381 Mrchrees 19-Aug-18 22:39
Re: The school of prehistoric precision engineering- e(quinox) 395 rodz111 02-Sep-18 15:45
Re: The school of prehistoric precision engineering 352 D-Archer 03-Sep-18 07:38
Re: The school of prehistoric precision engineering- the intercalary month 336 rodz111 09-Sep-18 22:11
Re: The school of prehistoric precision engineering- Ancient PI (π) 367 rodz111 12-Sep-18 20:17
Re: The school of prehistoric precision engineering-About the Dating of the Neo-Assyrian Eponym List 319 rodz111 20-Sep-18 22:55
Re: The school of prehistoric precision engineering-Gudea and Hammurabi 375 rodz111 06-Oct-18 20:56
Re: The school of prehistoric precision engineering-Gudea and Hammurabi 259 molder 07-Oct-18 11:51
Re: The school of prehistoric precision engineering-Gudea and Hammurabi 265 rodz111 07-Oct-18 17:24
Re: The school of prehistoric precision engineering-Gudea and Hammurabi 269 molder 08-Oct-18 03:42
Re: The school of prehistoric precision engineering 273 molder 08-Oct-18 05:34
Re: The school of prehistoric precision engineering 278 rodz111 08-Oct-18 16:15
Re: The school of prehistoric precision engineering 272 molder 08-Oct-18 20:55
Re: The school of prehistoric precision engineering 294 rodz111 11-Oct-18 21:14
Re: The school of prehistoric precision engineering 294 jesshill6110 08-Oct-18 21:37
Re: The school of prehistoric precision engineering 304 rodz111 10-Oct-18 19:23
Stone Mystery of Pomerania - megalithic hypothesis 294 rodz111 21-Oct-18 09:33
Jason and the Argonauts 266 Eddie Larry 21-Oct-18 21:53
On Fomorians, Pomeranians and Sea people 302 rodz111 21-Oct-18 19:40
Re: The school of prehistoric precision engineering 335 rodz111 28-Oct-18 21:17
Re: The school of prehistoric precision engineering 277 rodz111 02-Nov-18 15:51
Re: The school of prehistoric precision engineering 286 rodz111 04-Nov-18 20:36
Re: The school of prehistoric precision engineering 266 Duketown 10-Nov-18 17:18
Re: The school of prehistoric precision engineering 208 molder 11-Nov-18 01:15
Re: The school of prehistoric precision engineering 244 rodz111 11-Nov-18 07:20
Re: The school of prehistoric precision engineering 251 Duketown 11-Nov-18 03:17
Re: The school of prehistoric precision engineering-intercalation 414 rodz111 20-Nov-18 22:07
Re: The school of prehistoric precision engineering-Anglo-Saxon imperial system 314 rodz111 01-Dec-18 09:54
Re: The school of prehistoric precision engineering-Anglo-Saxon imperial system 261 DavidK 01-Dec-18 11:14
Re: The school of prehistoric precision engineering- for DavidK 276 rodz111 02-Dec-18 18:25
Re: The school of prehistoric precision engineering- for DavidK 237 DavidK 05-Dec-18 14:43
Re: The school of prehistoric precision engineering- for DavidK 232 rodz111 06-Dec-18 03:59
Re: The school of prehistoric precision engineering- for DavidK 257 DavidK 06-Dec-18 17:27
Re: The school of prehistoric precision engineering-correlation 5/8 218 rodz111 22-Dec-18 02:50
Re: The school of prehistoric precision engineering-Volume, Weight and Barley Seeds 237 rodz111 29-Dec-18 10:42
Re: The school of prehistoric precision engineering- ancient "pi" 265 rodz111 01-Jan-19 05:55
Re: The school of prehistoric precision engineering- metric system 229 rodz111 12-Jan-19 17:19


Sorry, only registered users may post in this forum.